Financiële gegevens 2018
Toelichting op de balans per 31-12-2018
TOELICHTING ACTIVA
Vorderingen 12
Liquide middelen 30.688
Vlottende activa 30.700
Balans activa 30.700
TOELICHTING PASSIVA
Kapitaal -69.300
Eigen vermogen -69.300
Langlopende schulden100.000
Vreemd vermogen100.000
Vermogen en passiva 30.700
Balans passiva 30.700
Balans 30.700
TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING
Totaal sponsoring en giften 791
Kantoorkosten 142
Algemene kosten 1.654
Kosten -2.587
Netto winst -2.587
Overige baten 12
Overige baten / lasten 12
Belastbaar bedrag -2.575
Resultaat voor belastingen -2.575
Resultaat na belastingen -2.575
Generaal totaal -2.575