Financiële gegevens 2020
Toelichting op de balans per 31-12-2020
TOELICHTING ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa0
Liquide middelen28.812
Vlottende activa28.812
Balans activa28.812
TOELICHTING PASSIVA
Kapitaal-71.188
Eigen vermogen-71.188
Langlopende schulden100.000
Vreemd vermogen100.000
Vermogen en passiva28.812
Balans passiva28.812
Balans28.812
TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING
Totaal sponsoring en giften868
Kantoorkosten93
Algemene kosten0
Kosten-961
Netto winst-961
Overige baten0
Overige baten / lasten0
Belastbaar bedrag-958
Resultaat voor belastingen-958
Resultaat na belastingen-958
Generaal totaal-958