Financiële gegevens 2016


Toelichting op de balans December 31, 12-2016

 

Toelichting activa

Vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa                                                         1.411 

Vorderingen en overlopende activa                             1.411

 

Liquide middelen                                                       

Banken                                                                          43.627 

Liquide middelen                                                        43.627 

Vlottende activa                                                         45.038     

Balans activa                                                               45.038


Toelichting passiva

Eigen vermogen

Overige reserves                                                          -4.962

Kapitaal                                                                         -4.962

Eigen vermogen                                                           -4.962

 

Langlopende schulden

Obligatie/onderhandse leningen                           50.000

Langlopende schulden                                              50.000

Vreemd vermogen                                                      50.000

Vermogen en passiva                                                 45.038

Balans passiva                                                             45.038

Balans                                                                           45.038


Toelichting winst en verlies December 31, 12-2016

 

Sponsoring en giften

Sponsoring en giften                                                 111.970

Totaal sponsoring en giften                                     111.970

 

Kantoorkosten

Contributies en abonnementen                                        0

Automatiseringskosten                                                1.727

Kantoorkosten                                                               1.727

 

Algemeen

Bedrijfsverzekeringen                                                 1.150

Overige algemene kosten                                           2.242

Algemene kosten                                                         3.392

 

Kosten                                                                      -117.089

 

Netto winst                                                              -117.089

 

Overige baten

Interest banktegoeden                                                 261

Overige baten                                                                261

Overige baten/lasten                                                   261

 

Belastbaar bedrag                                               -116.828

Resultaat voor belastingen                                -116.828

Resultaat na belastingen                                    -116.828