Financiële gegevens 2019
Toelichting op de balans per 31-12-2019
TOELICHTING ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa 7
Liquide middelen 29.764
Vlottende activa 29.771
Balans activa 29.771
TOELICHTING PASSIVA
Kapitaal-70.229
Eigen vermogen-70.229
Langlopende schulden100.000
Vreemd vermogen100.000
Vermogen en passiva 29.771
Balans passiva 29.771
Balans 29.771
TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING
Totaal sponsoring en giften 843
Kantoorkosten 93
Algemene kosten 0
Kosten -936
Netto winst -936
Overige baten 7
Overige baten / lasten7
Belastbaar bedrag-929
Resultaat voor belastingen-929
Resultaat na belastingen-929
Generaal totaal-929